เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ >> กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 

กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นิยาม

ท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยว ข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือใน การรักษาความสมดุลระหว่าง
  • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในชุมชนและ
  • ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบ แทนอิงตามระบอบทุนนิยมและในรูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาใน ชุมชน
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างงยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สรุปสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย

สถิติการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปีพ.ศ. 2553
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า 2553 2552 53/52
จำนวน (คน) 15,936,400 14,149,814 +12.63%
วันพักเฉลี่ย (วัน) 9.12 8.99 +0.13
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 4,078.67 4,011.21 +1.68%
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 592,704.09 510,255.05 +16.18%

นักท่องเที่ยวไทยเดินทางออก 2553 2552 53/52
จำนวน (คน) 5,338,127 4,535,093 +17.71%
วันพักเฉลี่ย (วัน) 5.06 4.98 +0.08
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 4,497.43 4,437.52 +1.35%
รายจ่ายจากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 121,479.98 100,220.32 +21.21%

สถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปีพ.ศ. 2553
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 2553 2552 53/52
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คน) 122,522,114 97,998,957 + 25.02
วันพักเฉลี่ย (วัน) 2.59 2.35 +0.24
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 1,736.38 1,540.63 +12.71%
รายได้ (ล้านบาท) 402,574.39 264,780.93 +52.04%
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คน-ครั้ง) 101,329,922 86,395,709 +17.29%
จำนวนจังหวัดที่เดินทางเฉลี่ย 1.21 1.13 -

แหล่งที่มา: กรมการท่องเที่ยว
 
Inline