เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ >> กลุ่มอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย
 

กลุ่มอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย

นิยาม

ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถีการปฎิบัติ เพื่อการดูแล สุขภาพและการบำบัดรักษาโรค ความเจ็บป่วยของประชาชนไทยแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแบบไทยและวิถีชีวิตแบบไทย วิธีการปฏิบัติของการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยการใช้สมุนไพร (ด้วยการต้ม การอบ การประคบ การปั้นลูกกลอน เป็นอาทิ) หัตถบำบัดการรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การใช้พุทธศาสนา หรือพิธีกรรมเพื่อดูแลรักษาสุขภาพจิต การคลอด การดูแลสุขภาพแบบไทยเดิมและธรรมชาติบำบัด ซึ่งได้จากการสะสมและถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยการบอกเล่า การสังเกต การบันทึกและการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาด้านแพทย์แผนไทย
แหล่งที่มา: สถาบันการแพทย์แผนไทย

ภาพรวมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย

ภาพรวมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยทุกประเภทนั้นสรุปได้ดังนี้
  • มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยรวมทั้งสิ้น 14,845 คน
  • มีใบอนุญาตประเภทเวชกรรมไทย 3,625 คน (ร้อยละ 24)
  • มีใบอนุญาตประเภทเภสัชกรรมไทย 13,915 คน (ร้อยละ 93)
  • มีใบอนุญาตประเภทการผดุงครรภ์ไทย 1,874 คน (ร้อยละ 13)
  • มีใบอนุญาตประเภทการนวดไทย 81 คน (ร้อยละ 0.5)
  • มีใบอนุญาตประเภทเวชกรรมไทย และเภสัชกรรมไทย 3,190 คน (ร้อยละ 21)
  • มีใบอนุญาตประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และการผดุงครรภ์ไทย 799 คน (ร้อยละ 5)
แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 

รูปแบบการใช้บริการการแพทย์แผนไทย

การศึกษาข้อมูลรูปแบบการใช้บริการการแพทย์แผนไทยจำนวน 57 แห่ง จากทั้งหมด 70 แห่งในปีพ.ศ. 2546 พบว่าการใช้บริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมีจำนวน 293,958 ครั้ง และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีจำนวน 113,693 ครั้ง รวมเป็น 407,651 ครั้ง พบว่าเป็นการใช้การนวดไทย (นวดตัวและนวดเท้า) ร้อยละ 48 การประคบ ร้อยละ 19.3 การอบไอน้ำสมุนไพร ร้อยละ 10.2 การใช้ยาไทยและยาสมุนไพร ร้อยละ 17.8 การให้ความรู้ร้อยละ 1.4 การบริหารร่ายการท่าฤาษีดัดตน ร้อยละ 0.2 การนั่งสมาธิ ร้อยละ 0.1 และไม่แยกประเภทบริการ ร้อยละ 2.9
 
แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 

สถานบริการธุรกิจสุขภาพ

จำนวนสถานบริการที่ผ่านการรับรองและจำนวนผู้ให้บริการ ปีพ.ศ. 2548
  สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ สถานเสริมความงาม รวม
จำนวนสถานบริการ 237 516 137 890
จำนวนผู้ให้บริการ 2,726 6,733 750 10,209

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพโดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกำลังการเพื่อสุขภาพ โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ การใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือไม่ก็ได้

กิจการนวดเพื่อสุขภาพ การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ

กิจการนวดเพื่อเสริมสวย การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ
 
แหล่งที่มา: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 

 

Inline