เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นิยาม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ กระบวนการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐานของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (Cultural Asset-Based) ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือคุณค่าเพิ่มทางสังคม

กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็น 12 กลุ่มหลัก โดยรายละเอียดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่ละกลุ่มประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่แสดงการวิเคราะห์ในรูปแบบของ Value Chain และข้อมูลเชิงลึก ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดเก็บสำหรับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อุตสาหกรรมโฆษณาไทย และธุรกิจการให้บริการด้านสถาปัตยกรรมไทย โดยใช้กรอบการวิเคราะห์แบบ Diamond Model สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มอื่นๆ กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลัก

ในส่วนการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง 3 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์นั้น ยังเป็นข้อมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรมที่ไม่เฉพาะเจาะจงแต่ผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรสร้างสรรค์

ทั้งนี้เนื่องจากกำลังมีการศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรที่เกิดจากความสร้างสรรค์ เช่น การระบุว่าอาหารแปรรูป และอาหารตามท้องถนน (Street Food) นับเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น และมีแนวทางการจัดเก็บข้อมูลต่อไปคือ การจัดเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิโดยทำแบบสอบถามในอุตสาหกรรม และการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิต่อไป