เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม Admin ประจำปี 2553

แสดงข้อมูล รหัส ปี พ.ศ.    
รหัส TSIC3 คำอธิบาย มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ GDP (%)
9214 กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ 1,419.03 0.0131
7419 บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร 0.00 0.0000
รวม 1,419.03 0.0131