เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลประจำปี 2553

ปี พ.ศ.    
กลุ่มอุตสาหกรรม มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
การจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์
จำนวน
การจดทะเบียน
สิทธิบัตร
จำนวน
การจดทะเบียน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
Admin 99,249.16 0.9183 7,722.04 12,452.95 0 0 206 0 0 0 434
Admin 196,314.62 1.8165 463.76 2,009.00 113,676 183,632 10,832 0 1 2 0
Admin 74,900.94 0.6930 9,333.77 2,546.48 107 521 14,826 0 4 11 2,510
Admin 73,289.01 0.6781 79.29 279.73 559 8,191 1,288 0 0 0 297
Admin 1,419.03 0.0131 0.00 0.00 5,955 48,791 46 0 0 0 0
Admin 269,361.71 2.4924 24,907.84 135,603.25 0 0 0 0 268 152 3,390
Admin 170,985.90 1.5821 9,020.53 7,585.83 0 0 0 0 1 4 2,779
Admin 8,603.88 0.0796 758.60 96.25 0 0 46 0 42 6 466
Admin 4,600.56 0.0426 29.69 0.10 379 5,109 19,298 0 4 1 22
Admin 41,822.79 0.3870 213.47 1,270.41 8,890 32,669 5 0 0 0 567
Admin 167,220.39 1.5473 0.00 0.00 1,216 19,755 976 0 22 0 202
Admin 9,124.26 0.0844 0.00 0.00 5,966 18,310 0 0 0 0 764
Admin 0.00 0.0000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,116,892.25 10.3344 52,528.98 161,844.01 136,748 316,978 47,523 0 342 176 11,431

Inline

ข้อจำกัดของข้อมูล

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้ เป็นข้อมูลมหภาค (Macro Data) ที่ใช้ข้อมูล Thailand Standard Industrial Code (TSIC) ในการบ่งชี้้ถึงกิจกรรมที่บรรจุในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย รหัส TSIC ของกิจกรรมที่จัดให้อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้น ถูกกำหนดขึ้นตามการจัดเก็บข้อมูลรหัสอุตสาหกรรมของ UNCTAD และ DCMS

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลมหภาคมีข้อจำกัดดังนี้

  1. การกำหนดลักษณะของกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการสร้างสรรค์ของ UNCTAD และ DCMS นั้นแตกต่างกับประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมโฆษณาไทยมีรายได้หลักมาจากการแพร่ภาพผ่านโทรทัศน์ แต่ UNCTAD กำหนดให้รายได้ดังกล่าวอยู่ในหมวดแพร่ภาพกระจายเสียง
  2. กรอบการจัดเก็บข้อมูลของ UNCTAD บรรจุข้อมูลที่ขาด หรือเกินกว่าขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ UNCTAD มีการรวมรายได้จากกิจกรรมการถ่ายภาพ ซึ่งเกินขอบเขตของรายได้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
  3. กรอบการจัดเก็บข้อมูลของ UNCTAD และ DCMS ไม่สะท้อนสภาพกิจกรรมหรือการให้บริการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมไทย เช่น การจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจการให้บริการสถาปัตยกรรมจำแนกตามกิจกรรมการให้บริการ เช่น กิจกรรมการออกแบบ) ในขณะที่การเก็บข้อมูลที่แท้จริงพิจารณาจากประเภทผลลัพธ์ของการให้บริการ (อาทิ มูลค่าจากการสร้างออฟฟิศ สถานที่ราชการ รีสอร์ท)
  4. ข้อมูลสถานประกอบการและการจ้างงานของสำนักงานสถิติเป็นการจัดเก็บตามรหัส TSIC ทั้งหมด ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรสร้างสรรค์ และบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ กล่าวคือ มีการรวมอัตราการจ้างงานของอาชีพอื่นๆภายในธุรกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น แม่บ้าน ยาม ด้วย
ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้ฐานข้อมูล นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในภาพกว้าง และเพื่อการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในต่างประเทศเท่านั้น การนำข้อมูลมหภาคไปใช้เพื่อการอื่นๆ ควรมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้นๆควบคู่กันไปด้วย