เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ข้อมูลเปรียบเทียบแนวโน้มกลุ่มอุตสาหกรรม ระหว่างปีพ.ศ. 2550 ถึง 2553

ปีพ.ศ. ถึง
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 83,650.19 0.9812 7,686.12 10,594.93 72,650 169,240 42 0 3 1 622
2551 86,725.01 0.9551 8,056.91 11,231.76 0 0 46 0 1 0 505
2552 85,821.01 0.9492 6,526.88 10,730.92 0 0 184 0 0 0 353
2553 99,249.16 0.9183 7,722.04 12,452.95 0 0 206 0 0 0 434
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 174,562.54 2.0476 565.44 2,636.84 165,965 512,696 8,560 0 2 6 0
2551 187,726.71 2.0674 706.47 3,116.21 111,344 267,746 10,080 0 8 1 0
2552 167,649.74 1.8542 635.84 2,331.22 0 0 9,522 0 0 3 0
2553 196,314.62 1.8165 463.76 2,009.00 113,676 183,632 10,832 0 1 2 0
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 66,242.60 0.7770 7,399.62 2,683.24 7,203 148,737 3,373 0 8 8 1,841
2551 66,357.02 0.7308 7,623.39 2,702.31 122 733 3,936 0 11 11 1,759
2552 67,451.46 0.7460 6,607.44 2,409.73 0 0 14,245 0 3 4 2,381
2553 74,900.94 0.6930 9,333.77 2,546.48 107 521 14,826 0 4 11 2,510
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 49,280.08 0.5781 93.19 53.39 771 84,290 566 0 0 0 502
2551 52,925.31 0.5828 80.02 100.07 639 8,615 672 0 0 0 368
2552 63,886.52 0.7066 54.92 195.13 0 0 572 0 0 0 403
2553 73,289.01 0.6781 79.29 279.73 559 8,191 1,288 0 0 0 297
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 1,007.42 0.0118 0.00 0.00 80 55,974 38 0 0 0 0
2551 1,308.49 0.0144 0.00 0.00 6,103 61,780 86 0 0 0 0
2552 1,254.85 0.0139 0.00 0.00 0 0 52 0 0 0 0
2553 1,419.03 0.0131 0.00 0.00 5,955 48,791 46 0 0 0 0
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 221,603.21 2.5994 12,972.69 112,744.27 75,139 497,519 0 0 201 114 4,253
2551 236,880.01 2.6087 27,881.99 132,442.03 1,242 24,370 0 0 184 168 3,524
2552 240,752.71 2.6627 22,898.60 118,899.17 0 0 0 0 207 133 3,736
2553 269,361.71 2.4924 24,907.84 135,603.25 0 0 0 0 268 152 3,390
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 170,543.43 2.0005 5,621.33 7,893.84 3,158 533,725 0 0 11 5 2,829
2551 171,269.79 1.8861 7,225.97 7,202.58 1,242 24,370 0 0 5 9 2,576
2552 150,858.36 1.6685 6,905.20 6,465.59 0 0 0 0 14 9 2,478
2553 170,985.90 1.5821 9,020.53 7,585.83 0 0 0 0 1 4 2,779
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 7,303.15 0.0857 728.34 126.60 764 20,924 253 0 62 9 537
2551 8,102.30 0.0892 1,690.38 74.42 1,242 24,370 306 0 40 6 508
2552 7,971.12 0.0882 92.37 45.54 0 0 315 0 25 11 508
2553 8,603.88 0.0796 758.60 96.25 0 0 46 0 42 6 466
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 3,889.27 0.0456 15.66 0.27 223 7,340 31,174 0 2 0 29
2551 4,080.98 0.0449 17.09 0.25 381 5,454 27,144 0 2 0 28
2552 4,039.93 0.0447 20.73 0.12 0 0 21,592 0 2 0 19
2553 4,600.56 0.0426 29.69 0.10 379 5,109 19,298 0 4 1 22
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 34,196.55 0.4011 243.70 439.90 841 35,537 76 0 0 0 651
2551 37,511.34 0.4131 194.81 646.80 8,912 33,759 24 0 0 0 659
2552 37,510.63 0.4149 256.97 798.62 0 0 30 0 0 0 634
2553 41,822.79 0.3870 213.47 1,270.41 8,890 32,669 5 0 0 0 567
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 151,740.26 1.7799 0.00 0.00 517 21,828 0 0 15 5 257
2551 160,354.74 1.7659 0.00 0.00 1,247 20,400 0 0 15 1 212
2552 159,896.41 1.7685 0.00 0.00 0 0 422 0 12 2 248
2553 167,220.39 1.5473 0.00 0.00 1,216 19,755 976 0 22 0 202
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 8,053.45 0.0945 0.00 0.00 899 20,685 0 0 0 0 946
2551 8,375.79 0.0922 0.00 0.00 6,034 22,985 0 0 0 0 935
2552 7,833.73 0.0866 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 851
2553 9,124.26 0.0844 0.00 0.00 5,966 18,310 0 0 0 0 764
 
Admin
ปี พ.ศ. มูลค่าเพิ่ม
(ล้านบาท)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม
ต่อ GDP (%)
มูลค่า
การนำเข้า
(ล้านบาท)
มูลค่า
การส่งออก
(ล้านบาท)
จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวน
การจ้างงาน
จำนวน
ลิขสิทธิ์
จำนวน
สิทธิบัตร
จำนวน
เครื่องหมาย
การค้า
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
2550 0.00 0.0000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
2551 0.00 0.0000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
2552 0.00 0.0000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
2553 0.00 0.0000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
 

Inline

ข้อจำกัดของข้อมูล

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้ เป็นข้อมูลมหภาค (Macro Data) ที่ใช้ข้อมูล Thailand Standard Industrial Code (TSIC) ในการบ่งชี้้ถึงกิจกรรมที่บรรจุในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย รหัส TSIC ของกิจกรรมที่จัดให้อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้น ถูกกำหนดขึ้นตามการจัดเก็บข้อมูลรหัสอุตสาหกรรมของ UNCTAD และ DCMS

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลมหภาคมีข้อจำกัดดังนี้

  1. การกำหนดลักษณะของกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการสร้างสรรค์ของ UNCTAD และ DCMS นั้นแตกต่างกับประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมโฆษณาไทยมีรายได้หลักมาจากการแพร่ภาพผ่านโทรทัศน์ แต่ UNCTAD กำหนดให้รายได้ดังกล่าวอยู่ในหมวดแพร่ภาพกระจายเสียง
  2. กรอบการจัดเก็บข้อมูลของ UNCTAD บรรจุข้อมูลที่ขาด หรือเกินกว่าขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ UNCTAD มีการรวมรายได้จากกิจกรรมการถ่ายภาพ ซึ่งเกินขอบเขตของรายได้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
  3. กรอบการจัดเก็บข้อมูลของ UNCTAD และ DCMS ไม่สะท้อนสภาพกิจกรรมหรือการให้บริการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมไทย เช่น การจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจการให้บริการสถาปัตยกรรมจำแนกตามกิจกรรมการให้บริการ เช่น กิจกรรมการออกแบบ) ในขณะที่การเก็บข้อมูลที่แท้จริงพิจารณาจากประเภทผลลัพธ์ของการให้บริการ (อาทิ มูลค่าจากการสร้างออฟฟิศ สถานที่ราชการ รีสอร์ท)
  4. ข้อมูลสถานประกอบการและการจ้างงานของสำนักงานสถิติเป็นการจัดเก็บตามรหัส TSIC ทั้งหมด ที่ครอบคลุมทั้งบุคลากรสร้างสรรค์ และบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ กล่าวคือ มีการรวมอัตราการจ้างงานของอาชีพอื่นๆภายในธุรกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น แม่บ้าน ยาม ด้วย
ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้ฐานข้อมูล นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในภาพกว้าง และเพื่อการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในต่างประเทศเท่านั้น การนำข้อมูลมหภาคไปใช้เพื่อการอื่นๆ ควรมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้นๆควบคู่กันไปด้วย